Quan el tutor necessita autorització judicial per actuar

Artículo legal
Fecha de publicación 0

Al tutor se li encarrega la gestió ordinària en nom i representació del seu pupil i tota aquesta gestió està sotmesa a un control judicial que es realitza de forma anual amb l’anomenat rendiment de comptes. No obstant, però, més enllà de la gestió ordinària hi ha determinats actes (la venda d’immobles, la cessió de diners en préstec, determinats arrendaments, etc.) que, a part d’actuar en virtut del nomenament que com a tutor és té, també cal disposar d’una resolució judicial que acrediti l’autorització perquè l’acte sigui vàlid.

En aquest sentit, entren dins les facultats del tutor en la vessant més estrictament de la gestió ordinària, l’administració patrimonial i la representació econòmica del pupil totes aquelles actuacions en l’àmbit de les despeses habituals, els moviments dels comptes bancaris, les domiciliacions o contractacions de serveis, etc. En definitiva, els ingressos i les despeses que tenen una certa regularitat i que suposen el dia a dia del desenvolupament de l’actiu i passiu que el tutor va declarar a l’inventari inicial de béns del seu pupil en assumir el càrrec tutelar. L’aprovació o censura d’aquests moviments i gestió es situa, sens dubte, en l’àmbit del rendiment de comptes anual que cal presentar els sis primers mesos de l’exercici següent.

Però el Codi Civil de Catalunya determina de forma explícita i taxativa una sèrie d’actes i/o negocis jurídics que, més enllà d’encabir-los en l’administració ordinària, es situen en una administració extraordinària i requereixen d’autorització judicial. Es tracta dels següents (article 222-43 del CCC):

 1. Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l’adquisició del bé.
 2. Alienar drets reals sobre els béns a què fa referència la lletra o a renunciar-hi, amb l’excepció de les redempcions de censos.
 3. Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització, però, per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.
 4. Renunciar a crèdits.
 5. Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.
 6. Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi per a finançar l’adquisició d’un bé.
 7. Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys.
 8. Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d’obligacions alienes.
 9. Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de les persones que en formin part, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats
 10. Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades amb els béns o els drets a què fa referència aquest apartat.
 11. Cedir a terceres persones els crèdits que el tutelat tingui contra el tutor o adquirir a títol onerós els crèdits de tercers contra el tutelat.

Per a tots aquests actes (que en resum i a la pràctica més habitual acaben sent la venda d’immobles, els avals, els arrendaments de llarga durada, les renúncies, etc.) és necessària l’autorització judicial que s’articula com una resolució judicial aprovant l’acte i/o negoci jurídic que pretén executar el tutor.

El tutor ha de promoure un procediment de jurisdicció voluntària davant del Jutjat que l’ha nomenat com a tutor mitjançant una demanda que obrirà un procés en el que seran part el mateix tutor i el Ministeri Fiscal. En aquesta demanda caldrà explicar els motius, la idoneïtat i els beneficis de l’acte del que es pretén. I, en definitiva, un cop recollida la valoració del Ministeri Fiscal, el jutge acabarà emetent la resolució, en forma d’interlocutòria, que aprovarà o no l’acte concret (o diversos actes en conjunt si són operacions relacionades) que s’ha sol·licitat.

Cal esmentar aquí algunes qüestions que poden resultar d’interès addicional. D’una banda, que l’autorització judicial cal demanar-la abans de realitzar l’acte. A diferència del rendiment de comptes anuals que es fa sobre fets i gestió ja passada, aquí el tutor no pot executar l’acte sinó té l’autorització judicial abans. 

D’altra, que un dels casos més habituals és la venda d’immobles; pels motius que sigui: perquè procedeix d’una herència i hi ha diversos copropietaris, perquè l’immoble només reporta despesa al pupil enlloc de generar-li uns ingressos addicionals o estalvi; etc. Aquests motius i justificació és el que s’haurà d’exposar davant del Jutge a la demanda perquè els pugui valorar i entendre la oportunitat de la venda que pretén executar el tutor. Però la venda, i especialment el preu de la mateixa, no seran els que proposi unilateralment i arbitràriament el tutor. Han caigut en absolut i total desús les subhastes judicials d’aquests immobles pel perjudici que això acabava suposant en el preu final que obtenia el pupil. En el seu lloc, el més normal en aquest tipus de procediments és que el jutjat encarregui una taxació pericial de l’immoble a fi i efecte de determinar el seu preu de mercat. Si es concedeix l’autorització, ho serà en els termes de donar-li facultat al tutor per vendre l’immoble de forma privada, però pel preu de taxació o un preu superior. Destinant posteriorment i per descomptat tots els diners de la venda a un compte bancari titularitat del pupil. Però sí que cal tenir present que, en cap cas, la venda podrà fer-se per un import inferior al que s’hagi taxat l’immoble judicialment a no ser que, veient la impossibilitat de vendre per manca d’interessats, es demani una nova revisió d’aquest preu i l’autorització que s’hagués concedit en el seu dia.


Especialidades del artículo Civil Familia
Temas del artículo
Incapacitación - Tutela y curatelaRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


La indignidad para suceder
El abogado Pedro Fernández analiza en este artículo cuales son las condiciones para que una persona pueda ser considerada indigna para suceder y se la desherede.

Declaració d'incapacitat i dret a vot
Artícle de l'advocat Genís Boadella en que comenta els nous processos de incapacitació arrel de nouss criteris doctrinals i jurisprudencials sobre la matèria

Declaración de incapacidad y derecho a voto
Artículo del abogado Genís Boadella donde comenta los nuevos procesos de incapacitación a raíz de nuevos criterios doctrinales y jurisprudencia sobre la materia

Consultas relacionadas


Tutor representante legal
Hola, somos cuatro hijos, uno legalmente está de tutor representante legal de mi madre por demencia con auto internamiento de médico forense a un centro esp..

Quitar dinero a una madre
mi hermano tiene varios impagos: Hacienda, préstamos bancarios, contribuciones, impuesto de ayuntamiento, multa de tráfico, etc.. Él le ha pedido a mi madre..

Tuteta y curatela
¿Qué efectos tiene que una persona incapacitada sea sometida a tutela o que sea sometida a curatela? ¿Qué diferencias conlleva una u otra figura?

Profesionales relacionados


Ariadna Villamil Pérez
Abogada en VILLAMIL. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios. Sede MADRID.

Sonia Ruiz Higes
Abogada en SONIA RUIZ HIGES. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Administrativo, Extranjería/Nacionalidad, Tráfico. Sede GUADALAJARA.

Almudena Sánchez
Abogada en Almudena Sánchez Rodríguez Abogados. Especialidades: Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Administrativo, Penal, Laboral. Sede GRANADA. 958800437

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.