Nous conceptes salarials que cotitzen a la Seguretat Social

Artículo legal
Fecha de publicación 0

A partir d’ara les empreses han de cotitzar a la Seguretat Social pel salari en espècie que abonen als seus treballadors: Xecs restaurant, ajudes guarderia, plusos transport, plans de pensions, bens destinats a serveis socials i culturals del treballador, assegurances dels treballadors, millores de les prestacions de Seguretat Social a excepció de la millora per incapacitat temporal, accions o participacions a l’empresa.

El salari en espècie es tota retribució que un treballador rep en béns, serveis o productes. És un tipus de salari que en si bé no augmenta la capacitat econòmica, aporta beneficis al treballador.

A partir de l’entrada en vigor del Real Decreto-ley de 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per a afavorir la contractació estable i millorar l’empleabilitat dels treballadors,  que modifica a través de la disposició final tercera l’article 109 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, s’obliga a les empreses a cotitzar a la Seguretat Social per la part del salari en espècie que paguen als seus treballadors. 

La modificació del l’article 109 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, passa per incloure a la base de cotització per a totes les contingències i  General de la Seguridad Social, i situacions emparades per l’acció protectora del Règim General, incloses les d’accident de treball i malaltia professional, la remuneració, tant en metàl·lic com en espècie, que amb caràcter mensual tingui dret a percebre el treballador o assimilat.

Amb aquesta modificació ens trobem amb que qualsevol retribució en espècie és salari i així ha de cotitzar.

Entre tots els pagaments que es realitzen en espècie hem de destacar els populars xecs restaurant, que ara passen a formar part de la base de cotització, però no podem oblidar-nos de l’assegurança mèdica, de les aportacions a plans de pensions privats, els plusos transport o els vals per a guarderia. Tots aquests conceptes ara han de cotitzar augmentant els costos per a qui els abona i perillant per tant el seu manteniment per part de les empreses.

En concret la nova normativa afecta de la següent manera i hauran de cotitzar les retribucions en espècie consistents en :

-       Xecs restaurant

-       Ajudes guarderia

-       Plusos de transport, que ara cotitzen en la seva totalitat quan fins ara cotitzaven només per l’excés del 20% de l’IPREM.  

-       Plans de pensions i millores de les prestacions de Seguretat Social a excepció dels complements per incapacitat temporal que abonen les empreses.

-       Béns destinats a serveis socials i culturals del treballador.

-       Assegurances dels treballadors. S’inclouen aquí les assegurances de responsabilitat civil o les assegurances mediques

-       Accions o participacions en l’empresa quan es fa lliurament gratuït o a un preu inferior per als treballadors de l’empresa.

Únicament no es computen a la base de cotització els següents conceptes:

-       Despeses de locomoció del treballador quan es desplaci en transport públic: Quan es desplaci fóra del seu centre  habitual de treball per a realitzar el mateix en lloc diferent, quan utilitzi mitjans de transport públic, sempre i quan l’import de dites despeses es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.

-       Despeses de locomoció del treballador diferents de les de l’apartat anterior: Quan es desplaci fóra del seu centre habitual de treball per a realitzar el mateix en lloc diferent, així com per a les despeses normals de manutenció i estança generats en municipi diferent del lloc de treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residencia, estarà exempta la quantia i amb l’abast previst a la normativa estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

-       Indemnitzacions: per defunció així com per trasllats, suspensions i acomiadaments.  

Les indemnitzacions per defunció i les corresponents a trasllats i suspensions estaran exemptes de cotització fins la quantia màxima prevista en la norma sectorial o conveni col·lectiu aplicable.

Les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador estaran exemptes en la quantia establerta amb caràcter obligatori  a la Llei de l’Estatut dels Treballadors, a la seva normativa de desenvolupament o, en el seu cas, a la normativa reguladora de l’execució de sentències, sense que pugui considerar-se com a tal l’establerta en virtut de conveni, pacte o contracte.

-       Prestacions de la seguretat  social, les millores de les prestacions d’incapacitat temporal concedides per les empreses i les assignacions destinades per aquestes per a satisfer despeses d’estudis dirigits a l’actualització, capacitació o reciclatge del personal al seu servei, quan dits estudis vinguin exigits per el desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball.  

-       Les hores extraordinàries, excepte per a la cotització per accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.  

Així mateix s’estableix que les empreses han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització  a la Seguretat Social i encara que resultin d’aplicació bases úniques.

Amb aquesta mesura, el Govern defèn que es milloraran les prestacions que percebran, tant per desocupació com per incapacitat o la pensió de jubilació, ja que s’incrementaran, segons diuen, les cotitzacions. 


Especialidades del artículo Laboral / Seguridad Social
Temas del artículo
Cotizaciones - Reforma laboralRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Els nous models de contractes laborals
Artículo de Mireia Antonijuan sobre les noves modalitats de contracte laboral sorgits de la reforma laboral.

Los nuevos modelos de contratos laborales
Artículo de Mireia Antonijuan sobre las nuevas modalidades de contrato laboral surgidas de la reforma laboral.

Nuevos conceptos salariales que cotizan a la Seguridad Social
Artículo de la abogada Mireia Antonijuan donde analiza los nuevos conceptos de cotización introducidos con el reciente cambio legislativo.

Consultas relacionadas


Despido después de reducción de jornada
Buenas noches, a finales de septiembre me reincorporo a jornada completa tras reducción de jornada por custodia legal. Tengo sospechas de despido en unos mes..

Recuperación de 180 días de prestación después de un ERTE
Queria saber si se recuperan los 180 dias de prestacion por desempleo en el caso de que despues de terminar el ERTE el empresario te modifique el sueldo o el..

Prestación por desempleados
En general, si se abandona voluntariamente el trabajo actual se necesita un periodo mínimo de 3 meses en la nueva empresa, para poder acceder al desempleo.

Profesionales relacionados


Fabian Morales Garrido
Abogado en J&F Abogados. Especialidades: Civil,Administrativo,Laboral / Seguridad Social,Penal,Tráfico,Separaciones y Divorcios. Sede Churriana de la Vega

Elena Pernas Ciudad
Abogada en SOCYAM Abogados - La Coruña. Especialidades: Administrativo, Civil, Familia, Separaciones y Divorcios, Laboral, Penal. Sede FERROL

Juan E. Segura Aguiló
Abogado en Juan E. Segura. Abogado-Mediador. Especialidades: Administrativo,Civil,Familia,Laboral / Seguridad Social,Mediación,Penal. Sede Palma de Mallorca

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.