Acomiadament d'interins a l'Administració Pública

Artículo legal
Fecha de publicación 0

L'Administració, a excepció de cobertura de la plaça haurà d'extingir els contractes dels interins via article 51 o 52, és a dir seguint el procediment d'acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, amb dret del treballador a percebre una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats.

En aquest Recurs de cassació es discuteix si l'Administració pot extingir els contractes d'interinitat per vacant o indefinits (per superació del termini màxim a l'Administració), per amortització, és a dir, per no cobertura de la plaça en el cas concret per un canvi en la relació de llocs de treball, o ha d'acudir a la via de l'acomiadament objectiu en el seu vessant col·lectiu (Art. 51 ET) o en el seu vassant individual (Art. 52 ET) depenent del número de treballadors afectats.

El Tribunal Suprem conclou el següent:

  • Els contractes d'interinitat per vacant estan subjectes al compliment del terme pactat, és a dir, estan subjectes a la cobertura de la plaça que ocupa l'interí. Tinguem en compte que un interí ocupa una plaça mentre dura el procés de selecció de la mateixa, prèvia convocatòria dels corresponents processos selectius per a les places compromeses en l'Oferta pública d'ocupació.
  • L'amortització de la plaça per una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) -permesa per l'article 74 del EBEP-, no pot suposar l'automàtica extinció del contracte d'interinitat, doncs no està prevista com a tal, sinó que requereix seguir prèviament els tràmits dels articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors, aplicables al personal laboral de les Administracions Públiques. Quan parlem dels tràmits dels articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors, ens referim als tràmits previstos per a dur a terme un acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, tant a nivell individual com col·lectiu, acomiadament que comporta el dret del treballador a rebre una indemnització de 20 dies per any treballat, amb el topall de 12 mensualitats.
  • Aquesta nova doctrina és igualment aplicable als treballadors indefinits no fixes, l'extinció contractual dels quals està igualment subjecte a la cobertura de la plaça i, en el seu cas a l'amortització.

Així doncs, segons aquest nou criteri del Tribunal Suprem, tant en els supòsits d'interinitat per vacant, com en els de les seves transformacions en indefinit no fixe per transcurs del termini màxim (son tres anys):

  1. L'amortització de la plaça per modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball) no està legalment prevista com a causa extintiva d'aquests contracte.
  2. Per a poder extingir els contractes sense prèviament haver cobert reglamentàriament les places, l'Administració Pública haurà d'acudir a la via de l'extinció prevista en els articles 51 i 52 de l'Estatut dels Treballadors.

En definitiva, després de la rectificació de criteri per part de la Sala Social del Tribunal Suprem, els contractes d'interinitat per vacant i els contractes no fixes per transcurs dels termini màxim legal - 3 anys - (termini màxim que té l'Administració per a la cobertura reglamentària de la plaça), s'extingiran vàlidament per a la cobertura de la plaça

En la resta de supòsits (amortització de la plaça - per reestructuració del departament, modificació de la relació de llocs de treball-, falta d'adjudicació de la plaça, falta de convocatòria de concurs, etc) l'Administració haurà d'acudir a la via del 51 o 52 de l'Estatut dels Treballadors depenent del número de treballadors afectats. Això significa que hauran de seguir-se el procediment legal previst per als acomiadaments objectius i que els treballadors afectats tindran dret a percebre la indemnització corresponent.


Especialidades del artículo Laboral / Seguridad Social Administrativo
Temas del artículo
Despidos - FuncionariosRealizar comentario como usuario invitado
Escribe tu comentario:

Por cuestiones de seguridad repite este texto:

JoomlaEZ.com's Slideshow Joomla Module - Brings modern web 2.0 slideshow layouts to Joomla based site.
JoomlaEZ.com's Joomla Theme Base - Complete base helps creating professional Joomla template in minutes.

Artículo sin comentarios

Artículos relacionados


Nuevos cómputos para indemnización por despido
Artículo de Andrea Bayer del despacho Sanahuja Mirana Abogados sobre los cambios en el cálculo de la indemnización a partir de las recientes sentencias del TS.

Despido disciplinario
Artículo de Mireia Antonijuan Steegmann de Boadella Esteve Adocats sobre las opciones que tiene un trabajador en caso de despido disciplinario.

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
La abogada Mireia Antonijuan nos explica en qué casos un despido puede acabar siendo declarado improcedente, con la correspondiente indemnización o readmisión.

Consultas relacionadas


Despido (2)
Hola le escribe la hermana del señor que ha tenido el problema de el paso de su empresa a otra y no le ha hecho la nueva empresa el contrato, ya tenemos más..

Carta de Despido Objetivo
La no concesión del preaviso no supone la improcedencia del despido porque así lo dice expresamente la Ley pero sí que tienen que pagarle los salarios de los días que faltan.

Es o no es despido improcedente
mi jefe a cerrado la tienda el dia siguiente a un control de sanidad que a salido muy mal. A mi me ha dicho que el esta con depresion y que va a abrir la..

Profesionales relacionados


Elena Romero Ramírez
Abogada en HISPALAW ABOGADOS. Especialidades: Civil, Separaciones y Divorcios, Laboral / Seguridad Social, Tráfico, Penal, Administrativo. Sede ALCALÁ LA REAL

Santiago Recuero Astray
Abogado en SANTIAGO RECUERO. Especialidades: Laboral / Seguridad Social, Separaciones y Divorcios, Civil, Inmobiliario y Penal. Sede MADRID. Tel.: 638231203

Mar Padrós Ribas
Abogada en PADRÓS I RIBAS ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS. Especialidades: Administrativo, Civil, Familia, Extranjería, Laboral, Mercantil. Sede BARCELONA. 689494450

Lexnauta utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar su funcionamiento y la recopilación de estadísticas anónimas. Consiente el uso de cookies y el tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web. Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener más información.